3 – Gjalse Tenpa’i Njima; Ciöpal Gjatso, Locien Dharmaśri

Historia linii Mindrolling: część III

Gjalse Tenpa’i Njima

Terdag Lingpa był najstarszym z siedmiorga dzieci Sangdag Thrinle Lhundruba i Jum Lhadzin Jangcien Drolmy. Drugi syn, młodszy brat Terdag Lingpy, Gjalse Tenpa’i Njima, urodził się w Roku Ziemistego Szczura (1648) w Dranang Dargje Ciöling w Centralnym Tybecie.

Gjalse Tenpa’i Njima otrzymał od swojego ojca Sangdag Thrinle Lhundruba, od Wielkiego Piątego Dalajlamy i wielu innych mistrzów, liczne nauki i przekazy zarówno z linii Kama, jak i Terma, dzięki czemu zdobył głęboką wiedzę oraz urzeczywistnienie we wszystkich gałęziach sutry i tantry. Szczególnie zasłynął z wielkiej erudycji oraz wielu cennych opracowań „gar thig jang rol” (gar thig dbyang rol) – rytualnych tańców, sztuki rysowania mandali, rytualnych melodii i muzyki rytualnej. Gjalse Tenpa’i Njima pomagał również w wychowaniu i nauczaniu swojego młodszego brata, Wielkiego Locien Dharmaśri.

Wielki mistrz Gjalse Tenpa’i Njima został również pierwszym Mindrolling Khencienem, opatem i dzierżycielem linii winaja. Linia przekazu Mindrolling posiada gałąź Khencienów, która jest również znana jako khen rab. Khen Rab to linia dzierżycieli winaji, którzy udzielają mnichom klasztoru Mindrolling ślubowań winaja. Zawsze byli oni słynnymi uczonymi oraz propagatorami Dharmy, poczynając od Gjalse Tenpa’i Njimy. W tradycji Mindrolling młodszy syn Triciena, dzierżyciela tronu zostawał Khencienem, podczas gdy najstarszy syn zostawał Tricienem, dzierżycielem tronu Mindrolling. Gałąź Tricienów jest również znana jako tri rab. 

Z powodu wielu przeszkód oraz niespełnienia pewnych praktyk samaja w odpowiednim czasie, Gjalse Tenpa’i Njima zmarł w młodym wieku 27 lat, w 1674 roku w Roku Drewnianego Tygrysa.

Ciöpal Gjatso, Locien Dharmaśri

Jedynym duchowym synem Terdag Lingpy był jego drugi młodszy brat, Locien Dharmaśri, Wielki Wszechwiedzący Ciöpal Gjatso, znany jako jeden z najbardziej uczonych mistrzów nauk Dzogcien. Urodził się w Roku Drewnianego Konia jako piąte z siedmiorga dzieci Sangdag Thrinle Lhundruba i Jum Lhadzin Jangcen Drolmy.

Chociaż Tybet został pobłogosławiony obecnością wielu wielkich, oświeconych mistrzów, mówi się, iż niewielu jest równych Locien Dharmaśri pod względem wiedzy i zrozumienia głębokiej dharmy. Terlung (gter lung- treasure prophesies) przepowiedział narodziny Locien Dharmaśri jako narodziny „wielkiego mistrza o imieniu rozpoczynającym się od słowa dharma, będącego emanacją Judra Njingpo, o niezrównanej mądrości, współczuciu oraz o wielkim oddaniu; mistrza, który będzie podtrzymywał zwycięski sztandar dharmy dla dobra czujących istot.”

Locien Dharmaśri był emanacją jednego z dwudziestu pięciu uczniów Guru Rinpocze, Judra Njingpy. Judra Njingpo był księciem Gjalmo Tsałe Rong (Gjarong) we wschodnim Tybecie. W Gjarong Judra Njingpo otrzymał nauki od Wairoczany, który został wysłany w ten region na pewien okres. Studiując u Wairoczany, Judra Njingpo stał się wielkim uczonym i tłumaczem. Później udał się do Centralnego Tybetu, gdzie otrzymał nauki od Guru Rinpocze i stał się jednym z największych mistrzów nauk semde i longde Dzogpa Cienpo w Tybecie.

Locien Dharmaśri wciąż był małym chłopcem, miał zaledwie dziewięć lat, gdy jego ojciec wielki mistrz Sangdag Thrinle Lhundrub, odszedł w parinirwanę. Po śmierci ojca, podczas ceremonii kudung ciopa (sku gdung mchod) – modlitwy i ofiary dla kudung, Locien Dharmaśri bardzo gorliwie modlił się do kudunga. Tej samej nocy, we śnie pojawił mu się Sangdag Thrinle Lhundrub, pośród tęczowych świateł, w których się rozpłynął. Locien Dharmaśri natychmiast się obudził i doświadczył ogromnej radości i jasności. Podobno w tym momencie jego umysł i umysł guru połączyły się w jedno. Odtąd umysł Lociena Dharmaśri był przepełniony wyjątkową jasnością i głębokim zrozumieniem dharmy.

Od najmłodszych lat Locien Dharmaśri był kształcony w dharmie i wychowywany z wielką miłością i dobrocią przez swojego starszego brata Ciögjal Rigzin Terdag Lingpę. Otoczony był także miłością i troską przez drugiego starszego brata Gjalse Tenpa’i Njimę i swoją matkę Jum Lhadzin Jangcen Drolmę, którzy także udzielali mu nauk.

W wieku trzynastu lat Locien Dharmaśri otrzymał śluby genjen (dge bsnyen) od Rigzin Terdag Lingpy, który przeprowadził ceremonię obcięcia włosów – tsug phü (gtsug phud).Następnie Terdag Lingpa nadał mu imię Tenzin Dziamyang Łangpo (bstan 'dzin’ jam dbyang dbang po).

W wieku piętnastu lat przyjął od Wielkiego Piątego Dalajlamy Ngałang Lobsang Tenzina Gjatso ślubowania rabdziung (rab byung), a w wieku dwudziestu lat we wspaniałym pałacu Potala, Locien Dharmaśri otrzymał od Wielkiego Piątego Dalaj Lamy pełne świecenia gelong (dge slong).

Po osiągnięciu doskonałej wiedzy i opanowaniu wszystkich nauk i filozofii, w wieku dwudziestu siedmiu lat, w obecności wielkiego zgromadzenia, Locien Dharmaśri został wybitnie wyróżniony tytułem „Wielkiego Uczonego”. 

Zgodnie z przekazami, Locien Dharmaśri przez całe życie szczególnie dbał o to, by nie popełnić żadnego njetung (nyes ltung) – wykroczeń i naruszeń w stosunku do nawet najmniejszych ślubowań. Locien Dharmaśri zawsze prezentował doskonałe postępowanie wolne od wszelkich splamień, doskonałe tak jak słońce i księżyc. Jego precyzja i dbałość o ślubowania winaji i samaja jest do dzisiaj uważana za przykład doskonałej czystości w linii winaji buddyzmu tybetańskiego. Do dziś komentarz Locien Dharmaśri do Dom Sum (sdom gsum) – „Zbiór Traktatów Trzech Rodzajów Ślubowań” jest uważany za jedno z najważniejszych i autorytatywnych dzieł na temat etyki w buddhadharmie.

W wieku 12 lat, w pomyślnym 25-tym dniu 7-ego miesiąca Roku Drewnianego Węża, Locien Dharmaśri otrzymał od swojego starszego brata, Ciögjal Terdag Lingpy, cały cykl nauk i inicjację Rigdzin Thugthig (pierwsza terma Terdag Lingpy Kropla Esencji Widjadharów). Okoliczności tej towarzyszyło wiele pomyślnych znaków. Jest powiedziane, że Locien Dharmaśri zerwał zwykłą gałązkę z drzewa i włożył ją do bumpy, która w czasie udzielania abhiszeki zakwitła.

W wieku 16 lat Locien Dharmaśri otrzymał Dra Kalapa (sgra kalhapa) i Debgjor (sdeb sbyor) od Gungtang Pancien Sienjen Namgjala (gung thang pan chen bshes gnyen rnam rgyal), a także opanował skrypty Lantsha (lan tsha) i Łartu (war tu).

Locien Dharmaśri studiował astrologię u swojego starszego brata Gjalse Tenpa’i Njima Rinpoczego. Od mistrza Karma Küngjen (karma kun mgyan) otrzymał nauki Kalaczakry, a od Taglung Drubcien Ngałanga (stag lung grub chen ngag dbang) nauki i przekazy Saraswati.

U swojego starszego brata, Ciögjal Terdag Lingpy, Locien Dharmaśri studiował tańce rytualne, sztukę mandali i melodię rytualną (gar thig dbyang gsum), a także otrzymał nauki Poziomy Trzech Ślubowań (sdom gsum rab dbyed). Od swojego drugiego starszego brata Gjalse Tenpa’i Njimy Locien Dharmaśri otrzymał nauki winaji i nauki o postępowaniu w winaji. W wieku 27 lat Locien Dharmaśri otrzymał całość nauk Longcienpy.

Przede wszystkim jednak przez całe życie Locien Dharmaśri z głębokim poświęceniem, starannie służył i towarzyszył swojemu niezrównanie łaskawemu nauczycielowi Ciögjal Rigzin Terdag Lingpie, od którego otrzymał ogromną ilość głębokich nauk i przekazów.

Zawartych w tych transmisjach i naukach było wiele term (gter chos) wielkich Tertonów, takich jak Grubthob Ngödrub (grub thob dngos grub), Neten Dangma Lhüngjal (gnas brtan ldang ma lhun rgyal), Czetsün Senge Łangciug (lce btsun seng ge dbang phyug), Gja Szang Trom (rgya zhang khrom), Lhadzie Nubciung (lha rje gnubs chung), Ngadag Njang Ralpacien (mnga 'bdag nyang ral pa can), Guru Ciöłang (gu ru chos dbang) i Pema Ledrel Tsal (pad ma las 'brel rtsal) i wiele innych.

Ponadto od Ciögjal Rigzin Terdag Lingpy Locien Dharmaśri otrzymał także inicjacje, nauki i przekazy wszystkich term odkrytych przez Terdag Lingpę, takich jak Rigzin Thugthig, Thugdzie Cienpo Deszeg Kundu oraz cykl Atijoga i Wadżrasattwa. Locien Dharmaśri otrzymał także wiele wspaniałych i głębokich nauk i przekazów od Wielkiego Piątego Dalajlamy.

Locien Dharmaśri otrzymał cały przekaz źródła wszystkich nauk – Njingma Gjubum (rnying ma rgyud 'bum). Njingma Gjubum składa się z 25 (31) tomów zawierających zbiór przekazów trzech wewnętrznych tantr. Od wielkiego mistrza Dordże Drag Rigdzin Cienpo Pema Thrinleja (rdo rje brag rig 'dzin chen po pad ma phrin las) Locien Dharmaśri otrzymał cały przekaz nowszej tantry Jangdag Gonlug (yang dag’ gon lugs kyi dbang), Domsum (sdom gsum) i Rigter (rigs gter).

Od mistrza Dingri Künpangpa Lodrö Tenpa (ding ri kun spangs pa blo gros brtan pa)Dharmaśri otrzymał łang (dbang), lung (lung) i tri (khrid) Szidzie Ngaczi Barsum (zhi byed snga phyi bar gsum kha 'thor dang bcas pa), podstawowych nauk i inicjacji Kalaczakry, Gjutrül Szitro (sgyu 'phrul zhi khro) i Lama Sangdü (bla ma gsang’ dus).

Od wielkiego mistrza Khedrup Ciöciong Gjaltsena (mkhas grub chos skyong rgyal mtshan)otrzymał cały przekaz, inicjację i głębokie instrukcje linii przekazu Szangpa. Od Locien Rinzanga (lo chen rin bzang) otrzymał pełną tri (khrid) Dzior Drug (sbyor drug).

Ponadto od Drubpei Łangciuk Lodro Gjatso (grub pa’i dbang phyug blo gros rgya mtsho) otrzymał dalsze nauki na temat Kalachakry i Dzior Drug (sbyor drug).

Od Dordże Dzinpa Küng Tendara (rdo rje’dzin pa kun dga 'bstan dar) Locien Dharmaśri otrzymał Sang De Dzig Sum (gsang bde’ jigs gsum), Ngoglug Kji Dordże Denszi (rngog lugs kyi rdo rje gdan bzhi), Mahamaja, Marpo Korsum, (dmar po skor gsum) i Gurszal Gji Dzienang (gur zhal gyi rjes gnang).

Od Szienjen Dziampa Phuntsok Namgjala (bshes gnyen byams pa phun tshogs rnam rgyal)otrzymał Czenrezig Senge Dra (spyan ras gzings seng ge sgra), Drozang Lug Namse Karpo Tshedzin (’gro bzang lugs rnam sras dkar po tshe’ ginz) Czenrezig Palmo’i Lug (spyan ras gzigs dpal mo’i lugs) i Gurszal (gur zhal).

Od Domtsön Küng Dargjego (sdom brtson kun dga 'dar rgye) Locien Dharmaśri otrzymał Uma Metog Threngdziü (’dul ba me tog phreng rgyud), Sumdziapa Tsadrel (suma brgya pa rtsa’grel), Uma Rigsthog Kor (dbu ma rigs tshs), Dompa Njisiupa (sdom pa nyi shu pa), Lama Ngacupa (bla ma lnga bcu pa) i Dzioło’i Ciödziung Dziatsa (jo bo’i chos 'byung’ brgya rtsa).

Od Lungrig Małei Łangciuk Sangje Ciödara (lung rogs smra ba’i dbang phyug sangs rgyas chos dar) otrzymał Uma Tsadziug Szisum (dbu ma rtsa 'jug bzhi gsum), Namdrel (rnam’ grel), Dulła Dotsa (’dul ba mdo rtsa), Ngönpa Dzö (mngon pa mdzod), Drelciung Dönsal (‘grel chung don gsal) i Sapen Gji Thubpa Gongsal (sa pan gyi thub pa dgongs gsal).

Od Kji Künga Tensala (skyi kun dga’ bstan gsal) Locien Dharmaśri otrzymał Gjuthrul Thramo’i Kor (sgyu’ phrul phra mo’i skor) i Zur Tsho Tölug Pa’i Gjuthrul Gji Jigcia Threntszeg (zur tsho stod lugs pa’i sgyu 'phrul gyi yig cha phran tshegs).

Od mistrza Szalupa Rincien Zangpy (zha lu pa rin chen bzang po) otrzymał transmisje Drime Namnji (dri med rnam gnyis). Od mistrza Kangjurła Drubpa Dordżego (bka’ ‘gyur ba grub pa rdo rje) Locien Dharmaśri otrzymał Dode Kalzang (mdo sde bskal ba bzang), Dzietongpa (brgyad stong pa), Ngedön Gji Dothren (nges don gyi mdo phran), Dziamciö Denga (byams chos sde lnga), Bodhisattwaczarjawtara (spyod 'jug), a także wiele nauk linii przekazu sutry. Od mistrza Drikung Trülpa’i Ku (‘bri gung sprul pa’i sku) otrzymał Drami Njen Pa’i Tshełang (sgra mi snyan pa’i tshe dbang).

Ponownie, od Treło Trülpa’i Ku Ciöjing Łangpo (tre bo sprul pa’i sku chos kyi dbang po) otrzymał Cziagcien Lhancig Kjedzior (phyag chen lhan cig skyes sbyor), Łangciug Dordże Khrijig (dbang phyug rdo rjes mdzad pa’i krid), Pehar Gji Drubthab Trin Nag Khrig Pa (pe har gyi sgrub thabs sprin nag 'khrigs pa).

Od mistrza Pawo Trülpa’i Ku (dpa 'bo sprul pa’i sku) Locien Dharmaśri otrzymał Cziagcien Jige Szipa’i Dön Tshugce Ma (phyag chen yi ge bzhi pa’i don tshugs bcad ma).

Podsumowując, Locien Dharmaśri posiadł i urzeczywistnił obszerną liczbę transmisji gsar rnying ris med (nowa szkoła, stara szkoła i szkoła rime), które otrzymał od prawie dwudziestu różnych nauczycieli. Pozostał niezwykle skromny i zawsze mówił o swojej wiedzy i osiągnięciach jak o kropli w oceanie. Locien Dharmaśri nie tylko otrzymał liczne przekazy i nauki ale także je urzeczywistnił, a co więcej, odegrał kluczową rolę w ożywieniu i wzmocnieniu tych linii przekazu.

Ogrom nauk i przekazów otrzymał od Ciögjal Terdag Lingpy, swojego starszego brata, którego cenił jako swojego rdzennego nauczyciela i któremu i służył jako asystent. Między innymi: dwa rodzaje Njingthig, Kunzang Gong dü (kun bzang dgongs 'dus) i Ati Zabdön (ati zab don snying po), Dorsem Khri jig (rdor sems kyi khrid yig ma bu), Longde Dordże Zampa (klong sde rdo rje zam pa), Dong trug (dong sprugs kyi gzhung), Thrö nag (khros nag) i Ciöd (gcod khrid). Locien Dharmaśri otrzymał także termy Terdag Lingpy i wiele innych przekazów kama i terma, a także główne instrukcje.

Następnie Locien Dharmaśri praktykował i wypełniał każdą z tych obszernych jak ocean nauk oraz wiele lat spędził na odosobnieniach. Zdobył głęboki wgląd w złożoną ścieżkę nauki i spędził dużo czasu w odosobnieniu i na praktykowaniu otrzymanych nauk.

W Roku Zająca, widząc zagrożenie dla swojego życia, rozpoczął odosobnienie wadżra-recytacji rdor bdlas i osiągnął wielkie samadhi. Od 48 do 64 roku życia, każdego roku latem i zimą dawał intensywne nauki. 

Aby służyć Dharmie i wzmocnić jej fundamenty, obdarzył wiedzą, osobiście wyszkolił w doskonałej dyscyplinie oraz wyświęcił olbrzymią grupę przykładnych mnichów. Zgodnie z tradycją kładzenia nacisku na jakość praktyki, a nie na ilość osób składających śluby, udzielał ślubów indywidualnie lub małym grupom, upewniwszy się uprzednio co do ich szczerości i wglądu.  Mówi się, że osobiście udzielił święceń bhikshu (pełne święcenia) 447 mnichom, 1298 święceń getsul (ślubowania nowicjusza – shramanera) i niezliczonych innych ślubowań wielu szczęśliwcom.

Przez całe życie służył Dharmie i swojemu rdzennemu nauczycielowi, Ciögjal Terdag Lingpie oraz stał się doskonałym przykładem „mkhas tshul gsum ldan”– poznania, wzorowej etyki i współczucia. Tybet do dziś zawdzięcza wysiłkom i wkładowi Locien Dharmaśri czysty rodowód winaji przywieziony do Tybetu przez wielkiego Khencien Bodhisattawę.

W Roku Ognistego Ptaka (1717) – Locien Dharmaśri osiągnął wiek 65 lat, kiedy wielki konflikt z Mongołami Dżungarskimi przerodził się w krwawą wojnę, a inwazja na region przyniosła ogromne zniszczenia buddhadharmie, wiele klasztorów zostało zrównanych z ziemią.

Wspaniały klasztor i sangha Mindrolling założony przez Ciögjal Terdag Lingpę, który kilka lat wcześniej odszedł w parinirwanę, był w owym czasie jednym z najważniejszych ośrodków nauki Njingmapów. Podczas wspomnianej inwazji klasztor został całkowicie zniszczony i spalony.

Locien Dharmaśri pełnił rolę regenta i zwierzchnika administracyjnego Mindrolling, ze względu na młody jeszcze wiek synów i córek Ciögjal Terdag Lingpy. Podczas inwazji został on schwytany i uwięziony w Lhasie przez armię Mongołów Dżungarskich, a następnie wraz z wieloma innymi nauczycielami został stracony. Przedtem zapytano go, czy ma ostatnie życzenie.

Kilka lat wcześniej, podczas jednej z dyskusji ze swoim bratem, Ciögjal Terdag Lingpa zalecił Locienowi Rinpocze studiowanie i ćwiczenie Tsendeb Phoła (praktyka przeniesienia świadomości). Locien Dharmaśri zastosował się do instrukcji swojego Guru.

Jako swoje ostatnie życzenie przed egzekucją Locien Dharmaśri poprosił, aby zabrano go do świątyni Dziokhang w Lhasie i pozwolono mu ofiarować pokłony przed statuą Dzioło (świątynia Dziokhang była wzniesiona przez króla Songtsen Gampo w 642 roku i pośród wielu relikwii oraz reprezentacji trzech klejnotów, które się tam znajdują, jest tam najprawdopodobniej otoczony największą czcią w Tybecie objekt: Dzioło – posąg Buddy Sakyamuniego). Locien Dharmaśri został zaprowadzony do świątyni z zawiązanymi rękoma w eskorcie żołnierzy. Podczas drogi rozpoczął recytację Zangciö Monlam (bzang spyod smon lam) – Modlitwa Doskonałego Postępowania. W momencie recytacji wiersza: „gonpo kun gyi dung du dag chi’o”*, położył głowę u stóp Dzioło i zrealizował tsendeb phoła, przeniósł swoją świadomość i odszedł w parinirwanę.

Od tego momentu, podczas recytacji „Modlitwy Doskonałego Postępowania” w tradycji Mindrolling wykonywana jest pauza w miejscu, w którym Locien Dharmaśri odszedł w parinirwanę. Dzieje się tak ku pamięci wielkiego mistrza, jego ogromnych dokonań i nieograniczonej łaskawości, oraz co najważniejsze abyśmy pamiętali o podążaniu głęboką ścieżką, którą nam ukazał. 

   Te lampy całego świata, które się jeszcze nie pojawiły, 
   Rozświetlać się będą stopniowo, obracać kołem Dharmy 
   I w pełni demonstrować przejście do nirwany, ostatecznego spokoju.
* W obecności tych wszystkich opiekunów - przybędę.

Kolejne części historii Mindrolling zostaną dodane, gdy tylko będą dostępne.